Noc kostelů 2018

V letošním roce se NO CČSH Husinec – Prachatice zapojila do Noci kostelů již potřetí. Dopoledne jsme pro děti a mládež ze škol a školek zpřístupnili farní zahradu Centra Františka z Assisi, kde měly děti možnost obdivovat exotické ptáky ve voliérách, želvy, hady a gekony. Je důležité dětem od mala vštěpovat lásku k Božím stvořením.
Od pěti hodin pak byla přístupná Husova kaple pro veřejnost. Nejdříve jsme vystoupili s ukázkou židovského tance se skupinkou Lechajim, která se v Prachaticích setkává již druhým rokem. O historii a současnosti Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského přišel popovídat br. Miroslav Kůzl, OLJ.
Na závěr Noci kostelů jsme koštovali vína Vinařství pod Chlumem, která představila naše someliérka s. Zavoralová.
Už dnes se těšíme na příští Noc kostelů 2019!

Když přicházejí andělé

27658939_10213935902544732_1670988983_nZveme vás na autorské čtení z knihy biskupa plzeňského Církve československé husitské ThDr. Filipa Michaela Štojdla Když přicházejí andělé, které naše farnost organizuje ve spolupráci s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích.

Setkání bude nejen o naději na dně, trochu o hrobnictví, focení a hledání andělů, ale především o tom, jak znovu najít chuť do života, naději, víru a lásku.

Čtení se uskuteřní  v úterý 20. března 2018 v 18 hodin v galerii boromejského kláštera, Neumannova 142, Prachatice.

Těšíme se na setkání s vámi.

Pouť do Svaté země

Význam Svaté země pro věřícího člověka je nesmírný. Na této pouti se nabízí možnost kráčet ve stopách Spasitelových a zakusit osobní účast na jeho pozemském příběhu. Je to jedinečná příležitost k obnově a prohloubení víry, a jistě také k získání krásných cestovatelských zážitků, na něž budete rádi vzpomínat. 

Plzeňská diecéze srdečně zve na pouť do Svaté země všechny lidi dobré vůle bez rozdílu vyznání, ale především se obrací s pozváním na duchovní Církve československé husitské a na příslušníky náboženských obcí. Součastí programu je totiž každodenní slavení bohoslužeb.

Pouť se uskuteční ve dnech 14. – 21. září 2018 a pořádá ji společnost AWER TOUR, která má bohaté zkušenosti se zájezdy do Izraele. Cena činí přijatelných 16 800 Kč. Do ceny nejsou zahrnuty náklady na cestovní pojištění (55,- Kč na den) a vstupy (na které je potřeba připravit si 100 USD). 

Bohatý program zahrnuje prohlídky svatých míst spjatých se životem Pána Ježíše Krista, jako jsou Nazaret, Kána Galilejská, hora Tábor, hora Blahoslavenství, Genezaretské jezero, řeka Jordán, Kafarnaum, Jericho, Betlém, Betánie a samozřejmě Jeruzalém. 

Poutníci se také budou moci vykoupat v Mrtvém moři a při fakultativních výletech navštívit pevnost Massadu či Kumrán.

Maximální kapacita činí 55 míst, desítky z nich jsou již zamluveny! Proto neváhejte a přihlaste se na mailu info@awertour.cz. Bližší informace naleznete na stránkách www.awertour.cz. Můžete se také ohlásit telefonicky na číslech 731 626 506 nebo 583 418 297.

Křest malého Alexe

Naše farnost se dnes rozrostla o malého Alexe Michaela, který přijal svátost křtu v kapli Husova rodného domu v Husinci.

Přejeme mu hodně požehnání a jeho rodičům při výchově vedení Duchem svatým.

Bůh Vám žehnej!

Noc kostelů 2017

Již podruhé se naše farnost zapojila do Noci kostelů, která se letos konala v pátek 9. června s mottem Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami.

Návštěvníkci se podívali do Husovy kaple, kde také proběhla přednáška k výročí luterské reformace. Na farní zahradě byla k vidění výstava cizokrajných ptáků, výběh pro želvy, ale i náš nejnovější přírůstek – zahradní jezírko s vodopádem. Veřejnosti jsme představili náš záměr, otevřít v říjnu Centrum Františka z Assisi, jehož cílem bude vychovávat děti a mládež k úctě k přírodě jako božímu stvoření. Program jsme doplnili kulturním vystoupením prachatické části skupiny Lechajim, která se vytvořila z celoročního kurzu židovského tance, který v naší farnosti probíhá každé úterý od 18. hodin. V průběhu celého dne jsme pro návštěvníky Noci kostelů připravili občerstvení.

V rámci ekumenické spolupráce jsme pak společně zazpívali duchovní písně pod vedením sestry Jany Pavly z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v prachatickém kostele sv. Jakuba Většího.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští ročník Noci kostelů.

Cyklus přednášek zahájen

V úterý 18. dubna 2017 jsme v Prachaticích zahájili hned dva cykly.

První z přednášek cyklu Židovské svátky, tradice a zvyky byla na téma Pesach.

Zároveň jsme také zahájili celoroční výuku židovského tance, která se bude konat každé úterý od 18 hodin na husitské faře.

Další přednáška z cyklu Židovské svátky, tradice a zvyky se uskuteční v úterý 16. května 2017 v 18 hodin tamtéž.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Ekumenická bohoslužba

Ve středu 25. ledna 2017 se v Husově sboru v Prachaticích konala ekumenická bohoslužba k ukončení Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Na Prachaticku se do této akce zapojila Církev bratrská, Církev československá husitská a Římskokatolická církev.

Božím slovem posloužil br. Pavel Fér z Církve Bratrské v Husinci. Po bohoslužbě jsme připravili ukázku židovského tance, který je pohybem vyjádřenou modlitbou.

Velké díky patří všem, kteří se na akci podíleli. Br. Férovi, Stančíkovi a Vágaiovi za duchovní péči, s. Jakoubkové za pomoc občerstvením a br. Horákovi za přípravu kostela.

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2017

Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2017. Na Prachaticku se do této akce zapojí Církev bratrská, Církev československá husitská a Římskokatolická církev.

Rozpis bohoslužeb je následující:

středa 18. ledna v 18:00
Sbor Církve bratrské v Husinci | Kostnická 85
Bohoslužbu vede: Pavel Fér – CB
Host: Vojtech Pekárik – CČSH

neděle 22. ledna v 15:00
Kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích | Římskokatolická církev
Bohoslužbu vede: P. Vojtěch Vágai – ŘKC
Hosté: Pavel Fér – CB, Vojtech Pekárik – CČSH

středa 25. ledna v 18:00
Husův sbor v Prachaticích | Církev československá husitská | Slepá 195
Bohoslužbu vede: Vojtech Pekárik – CČSH
Host: Pavel Fér – CB

Opět máme před sebou příležitost setkat se a společně se modlit. Modlitba není jen niternou, osobní záležitostí, je také předivem, které utváří a buduje společenství víry. Skrze modlitbu vcházíme do společenství s Bohem a s těmi, kteří se s námi modlí, a to napříč denominacemi. Zápas o jednotu Božího lidu vyžaduje konkrétní činy. Ekumenické modlitební bohoslužby, jako je Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů, jsou jedním z projevů jednoty.

Program týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili pro tento rok bratři a sestry z Německa. Téma je vzato z II Korintským 5, 14 a zní: Smíření – Kristova láska nás nutí. Jiný překlad tohoto textu říká: Kristova láska nás má ve své moci. V Jeruzalémské bibli zase čteme: Pobízí nás totiž láska ke Kristu. Co je to vlastně láska? Dnes je láska nadužívaným slovem a pomalu ztrácí svůj obsah. Jsme v pokušení lásku zromantizovat, udělat z ní jen citovou záležitost. Přitom láska je také životní postoj vyjádřený konkrétním činem. Pán Ježíš nás učí milovat dokonce nepřátele. Kdybychom měli čekat na onen pocit lásky k takovému člověku, tak se asi nikdy nedočkáme. Pro lásku se musíme rozhodnout. Bůh se rozhodl milovat člověka. Mnozí jsme se rozhodli milovat Boha a z toho pramení síla milovat druhé a nabízet smíření.

Apoštol lásky, jak se někdy svatému Janovi říká, to pěkně vyjádřil: Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Je smutné, když slyšíte kolem sebe, že lidé po špatných zkušenostech přestali věřit na lásku. Apoštol Jan vyznává, že spolu s ostatními učedníky poznal Boží lásku v Kristu. A hned dodává: a věříme v ní. Přeji vám i sobě, abychom při společných modlitbách prožili něco z té velikosti Boží lásky, v kterou věříme, která nás váže, má ve své moci, a pobízí nás ke smíření a k jednotě.

Pouť milosrdenství v Mirovicích – 28. září 2016

Ve středu 28.9.2016 se otevřou brány zrekonstruovaného kostela v Mirovicích. Zveme všechny na tento slavnostní den, který začneme v 10. hodin průvodem z náměstí ke kostelu. Dále budeme pokračovat bohoslužbou, kterou povede biskupský sbor. Kázat bude bratr patriarcha Tomáš Butta. Po bohoslužbách se můžete těšit na bohatý odpolední program:

13:30 – Předání klíčů od kostela a poděkování dárcům

14:30 – Koncert skupiny Oboroh

16:30 – Koncert skupiny Safenat Paneach

18:00 – Závěrečná modlitba a požehnání poutníkům

Těšíme se na Vaši účast.

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2016

Husův sbor v Prachaticích se do Noci Kostelů letos zapojil poprvé. Snažili jsme se připravit pestrý program, který zahrnoval duchovní, charitativní, kulturní, historickou, výtvarnou i přírodovědnou tématiku – zkrátka, aby si každý vybral.

Pro velký zájem ze stran škol jsme začali netradičně – již ve čtvrtek, kdy nás navštívili žáci prachatické ZŠ Národní. V pátek dopoledne jsme měli hlavní program pro školy a školky. Děti a žáci se mohli podívat do prostor fary, kaple i farní zahrady. Zjistili jsme, že přestože kolem téměř denně chodí, málokdo věděl, co se vše za plotem ukrývá. Mladší děti zaujala především výstava papírových betlémů Dr. Svobody, které nám zapůjčila jeho dcera Alena Sekaninová z Jihlavy. Zahradu a Husovu kapli vyzdobila husinecká výtvarnice Anna Tyrolerová s instalací výstavy Andělé a Svatá rodina. Pro žáky základních škol pak bylo zajímavější zpřístupnění farní zahrady s výstavou cizokrajných ptáků, o které pečuje br. Jaroslav Šobr.

V podvečer jsme připravili program pro rodiny s dětmi i pro starší ročníky. Br. Aleš Randl představil charitativní činnost naší mládeže, kterou spolu s Lazariánskou pomocí provádí formou dobrovolnické práce v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku, organizátorské práce na různých církevních akcích a naše další plány, které bychom chtěli na poli charity do budoucna realizovat. Z Písku k nám přijeli tanečníci židovských tanců Lechajim, kteří nám předvedli ukázky tanců chasidských i novějších izraelských. Tato ukázka měla být malou ochutnávkou pro výuku židovského tance, která bude od září na naší faře probíhat. Na závěr večera připravil br. Vojtech Pekárik povídání o Jeronýmovi Pražském, kterého 600. výročí mučednické smrti jsme si letos připomněli.

Letošní Noci kostelů se v prachatickém Husově sboru zúčastnilo přes 150 návštěvníků. Velký dík patří celému realizačnímu týmu: Aleně Sekaninové, Anně Tyrolerové, br. Petrovi Horákovi, br. Alešovi Randlovi i br. Jaroslavovi Šobrovi.

« 1 z 2 »