Křest malého Alexe

Naše farnost se dnes rozrostla o malého Alexe Michaela, který přijal svátost křtu v kapli Husova rodného domu v Husinci.

Přejeme mu hodně požehnání a jeho rodičům při výchově vedení Duchem svatým.

Bůh Vám žehnej!

Noc kostelů 2017

Již podruhé se naše farnost zapojila do Noci kostelů, která se letos konala v pátek 9. června s mottem Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami.

Návštěvníkci se podívali do Husovy kaple, kde také proběhla přednáška k výročí luterské reformace. Na farní zahradě byla k vidění výstava cizokrajných ptáků, výběh pro želvy, ale i náš nejnovější přírůstek – zahradní jezírko s vodopádem. Veřejnosti jsme představili náš záměr, otevřít v říjnu Centrum Františka z Assisi, jehož cílem bude vychovávat děti a mládež k úctě k přírodě jako božímu stvoření. Program jsme doplnili kulturním vystoupením prachatické části skupiny Lechajim, která se vytvořila z celoročního kurzu židovského tance, který v naší farnosti probíhá každé úterý od 18. hodin. V průběhu celého dne jsme pro návštěvníky Noci kostelů připravili občerstvení.

V rámci ekumenické spolupráce jsme pak společně zazpívali duchovní písně pod vedením sestry Jany Pavly z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v prachatickém kostele sv. Jakuba Většího.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští ročník Noci kostelů.

Cyklus přednášek zahájen

V úterý 18. dubna 2017 jsme v Prachaticích zahájili hned dva cykly.

První z přednášek cyklu Židovské svátky, tradice a zvyky byla na téma Pesach.

Zároveň jsme také zahájili celoroční výuku židovského tance, která se bude konat každé úterý od 18 hodin na husitské faře.

Další přednáška z cyklu Židovské svátky, tradice a zvyky se uskuteční v úterý 16. května 2017 v 18 hodin tamtéž.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Ekumenická bohoslužba

Ve středu 25. ledna 2017 se v Husově sboru v Prachaticích konala ekumenická bohoslužba k ukončení Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Na Prachaticku se do této akce zapojila Církev bratrská, Církev československá husitská a Římskokatolická církev.

Božím slovem posloužil br. Pavel Fér z Církve Bratrské v Husinci. Po bohoslužbě jsme připravili ukázku židovského tance, který je pohybem vyjádřenou modlitbou.

Velké díky patří všem, kteří se na akci podíleli. Br. Férovi, Stančíkovi a Vágaiovi za duchovní péči, s. Jakoubkové za pomoc občerstvením a br. Horákovi za přípravu kostela.

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2017

Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2017. Na Prachaticku se do této akce zapojí Církev bratrská, Církev československá husitská a Římskokatolická církev.

Rozpis bohoslužeb je následující:

středa 18. ledna v 18:00
Sbor Církve bratrské v Husinci | Kostnická 85
Bohoslužbu vede: Pavel Fér – CB
Host: Vojtech Pekárik – CČSH

neděle 22. ledna v 15:00
Kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích | Římskokatolická církev
Bohoslužbu vede: P. Vojtěch Vágai – ŘKC
Hosté: Pavel Fér – CB, Vojtech Pekárik – CČSH

středa 25. ledna v 18:00
Husův sbor v Prachaticích | Církev československá husitská | Slepá 195
Bohoslužbu vede: Vojtech Pekárik – CČSH
Host: Pavel Fér – CB

Opět máme před sebou příležitost setkat se a společně se modlit. Modlitba není jen niternou, osobní záležitostí, je také předivem, které utváří a buduje společenství víry. Skrze modlitbu vcházíme do společenství s Bohem a s těmi, kteří se s námi modlí, a to napříč denominacemi. Zápas o jednotu Božího lidu vyžaduje konkrétní činy. Ekumenické modlitební bohoslužby, jako je Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů, jsou jedním z projevů jednoty.

Program týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili pro tento rok bratři a sestry z Německa. Téma je vzato z II Korintským 5, 14 a zní: Smíření – Kristova láska nás nutí. Jiný překlad tohoto textu říká: Kristova láska nás má ve své moci. V Jeruzalémské bibli zase čteme: Pobízí nás totiž láska ke Kristu. Co je to vlastně láska? Dnes je láska nadužívaným slovem a pomalu ztrácí svůj obsah. Jsme v pokušení lásku zromantizovat, udělat z ní jen citovou záležitost. Přitom láska je také životní postoj vyjádřený konkrétním činem. Pán Ježíš nás učí milovat dokonce nepřátele. Kdybychom měli čekat na onen pocit lásky k takovému člověku, tak se asi nikdy nedočkáme. Pro lásku se musíme rozhodnout. Bůh se rozhodl milovat člověka. Mnozí jsme se rozhodli milovat Boha a z toho pramení síla milovat druhé a nabízet smíření.

Apoštol lásky, jak se někdy svatému Janovi říká, to pěkně vyjádřil: Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Je smutné, když slyšíte kolem sebe, že lidé po špatných zkušenostech přestali věřit na lásku. Apoštol Jan vyznává, že spolu s ostatními učedníky poznal Boží lásku v Kristu. A hned dodává: a věříme v ní. Přeji vám i sobě, abychom při společných modlitbách prožili něco z té velikosti Boží lásky, v kterou věříme, která nás váže, má ve své moci, a pobízí nás ke smíření a k jednotě.

Pouť milosrdenství v Mirovicích – 28. září 2016

Ve středu 28.9.2016 se otevřou brány zrekonstruovaného kostela v Mirovicích. Zveme všechny na tento slavnostní den, který začneme v 10. hodin průvodem z náměstí ke kostelu. Dále budeme pokračovat bohoslužbou, kterou povede biskupský sbor. Kázat bude bratr patriarcha Tomáš Butta. Po bohoslužbách se můžete těšit na bohatý odpolední program:

13:30 – Předání klíčů od kostela a poděkování dárcům

14:30 – Koncert skupiny Oboroh

16:30 – Koncert skupiny Safenat Paneach

18:00 – Závěrečná modlitba a požehnání poutníkům

Těšíme se na Vaši účast.

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2016

Husův sbor v Prachaticích se do Noci Kostelů letos zapojil poprvé. Snažili jsme se připravit pestrý program, který zahrnoval duchovní, charitativní, kulturní, historickou, výtvarnou i přírodovědnou tématiku – zkrátka, aby si každý vybral.

Pro velký zájem ze stran škol jsme začali netradičně – již ve čtvrtek, kdy nás navštívili žáci prachatické ZŠ Národní. V pátek dopoledne jsme měli hlavní program pro školy a školky. Děti a žáci se mohli podívat do prostor fary, kaple i farní zahrady. Zjistili jsme, že přestože kolem téměř denně chodí, málokdo věděl, co se vše za plotem ukrývá. Mladší děti zaujala především výstava papírových betlémů Dr. Svobody, které nám zapůjčila jeho dcera Alena Sekaninová z Jihlavy. Zahradu a Husovu kapli vyzdobila husinecká výtvarnice Anna Tyrolerová s instalací výstavy Andělé a Svatá rodina. Pro žáky základních škol pak bylo zajímavější zpřístupnění farní zahrady s výstavou cizokrajných ptáků, o které pečuje br. Jaroslav Šobr.

V podvečer jsme připravili program pro rodiny s dětmi i pro starší ročníky. Br. Aleš Randl představil charitativní činnost naší mládeže, kterou spolu s Lazariánskou pomocí provádí formou dobrovolnické práce v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku, organizátorské práce na různých církevních akcích a naše další plány, které bychom chtěli na poli charity do budoucna realizovat. Z Písku k nám přijeli tanečníci židovských tanců Lechajim, kteří nám předvedli ukázky tanců chasidských i novějších izraelských. Tato ukázka měla být malou ochutnávkou pro výuku židovského tance, která bude od září na naší faře probíhat. Na závěr večera připravil br. Vojtech Pekárik povídání o Jeronýmovi Pražském, kterého 600. výročí mučednické smrti jsme si letos připomněli.

Letošní Noci kostelů se v prachatickém Husově sboru zúčastnilo přes 150 návštěvníků. Velký dík patří celému realizačnímu týmu: Aleně Sekaninové, Anně Tyrolerové, br. Petrovi Horákovi, br. Alešovi Randlovi i br. Jaroslavovi Šobrovi.

« 1 z 2 »

Noc kostelů 2016

Letos poprvé se Husův sbor v Prachaticích zapojí do celorepublikové akce Noc kostelů, která je mimo jiné také znamením živé spolupráce křesťanských církví. Uskuteční se v pátek 10. června.

Program:

17:00 – 20:00 Zpřístupnění prostor Husovy kaple

17:00 – 20:00 Výstava papírových betlémů

Dr. Svoboda z Jihlavy stavěl papírové betlémy několik desetiletí. Výsledkem je unikátní sbírka betlémů kde nechybí betlémy Josefa Lady, národopisný (krojovaný) od Marie Kvěchové, skautský nebo uličnický.

17:00 – 20:00 Výstava okrasného ptactva pro veřejnost

Přijďte se podívat na krásně zbarvené bažanty, cizokrajné holuby a papoušky, které máme ve voliérách na farní zahradě. Výstavou provede a Vaše dotazy odborně zodpoví chovatel Jaroslav Šobr.

18:00 a 19:00 Vystoupení spolku židovských tanců Lechajim

Věděli jste, že klasický židovský tanec je pohybem vyjádřená modlitba? Lechajim předvede několik židovských tanců s překladem textu písní a vysvětlením jednotlivých tanečních kroků.

17:30 a 18:30  Představení aktivit Lazariánské pomoci

Lazariánska pomoc je humanitární organizace, jejíž zřizovatelem a patronem je Vojenský a Špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, který má historickou tradici ochrany a péče o poutníky během křížových výprav do Svaté Země.

19:30 Jeroným Pražský – Přátelství až na hranici…

Letos si připomínáme 600 let od mučednické smrti Jeronýma Pražského, který byl upálen v Kostnici necelý rok po svém příteli Mistru Janu Husovi. Přednáší Vojtech Pekárik z Centra Mistra Jana Husa v Husinci.

Pokračovat ve čtení “Noc kostelů 2016”

Mládež naší farnosti pomáhá v Oseku

Naše mládež spolupracuje s Jihočeskou jednotkou Lazariánské pomoci. Jde o charitativní organizaci zřízenou a řízenou Vojenským a Špitálním řádem svatého Lazara Jeruzalémského. 

Jihočeskou jednotku Lazariánské pomoci vede br. Aleš Randl, člen náboženské obce CČSH v Táboře a společně jezdíme pravidelně pomáhat do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku.

Lazariánská pomoc také v minulosti zajistila polohovací lůžko pro Hospic Athelas v Písku a společně připravujeme do budoucna další akce, o kterých Vás zde budeme informovat.

50000000-2

O Vojenském a Špitálním řádu svatého Lazara Jeruzalémského

Jde o jeden z nejstarších rytířských řádů působících již více než 900 let na poli charity a péče o chudé, nemocné a opuštěné. Řád je pod tradiční ochranou Královského domu Francie a duchovní ochranou kardinálů Římsko-katolické církve. Členem řádu ve hodnosti Companion je mimo jiné také prof. ThDr. Zdeněk Kučera, emeritní děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Řád vznikl na konci jedenáctého století původně jako špitální, později také jako vojenské bratrstvo, soustředěné kolem jeruzalémského hlavního špitálu spolu s Johanity (pozdějším řádem Maltézských rytířů). Jedna ze skupin řádových rytířů se začala věnovat především péči o trvale raněné v křižáckých bitvách a o poutníky postižené malomocenstvím. Tato komunita přijala za svého patrona svatého Lazara Jeruzalémského a stala se zakladatelem řádu.

V následujících staletích Řád sv. Lazara založil a provozoval mnoho nemocničních zařízení po celé Evropě, po vzoru kterých se až do počátku 20. století označovali i jiná stacionární zdravotnická zařízení jako “lazarety”. Symbol zeleného kříže, jehož barva byla odvozena od poslání Řádu – léčitelství a bylinkářství, se stal symbolem naděje a útočiště těm, kteří to nejvíce potřebují. Zelený kříž později přebrali na základě této tradice i lékárníci, či výrobci zdravotnických pomůcek, proto je v současnosti jeho zjednodušená podoba mezinárodním symbolem označujícím lékárny.

Jeroným Pražský: 600 let od mučednické smrti

V neděli 29. května proběhlo v Praze pamětní odpoledne k 600. výročí mučednické smrti Mistra Jeronýma Pražského. Na programu byla slavnostní bohoslužba v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě, vedená br. patriarchou Tomášem Buttou, br. královéhradeckým biskupem Pavlem Pechancem a ses. duchovní Martinou Kopeckou. Následovalo kolokvium věnované osobnosti Jeronýma Pražského a jeho době s přednášejícím prof. Jan B. Láškem, prof. Petrem Čornejem a doc. Martinem Horynou. Pamětní odpoledne ukončil průvod a položení květin u pamětní desky Mistra Jeronýma v Řeznické ulici.

Více informací a fotogalerie na webu ccsh.cz.